خیلی وقت بود که دلم میخواست سری به پارک ایران کوچک بزنم. عکس هایی که از قسمت های مختلفش دیده بودم دلم رو برده بود. دیدن تیزر تبلیغاتی جشنواره انار باعث شد پاشنه گیوه ها رو بالا بکشم و با چهار تا از دوستان خانه فرهنگ، سری به پارک بزنم….

مطالعه بیشتر