اسمشان را نبرها

راجع به بعضی آدمها نباید حرف زد. حتی بهشان فکر هم نباید کرد. باید لنگشان را گرفت و از محوطه اعصاب و ذهنی که خیلی خیلی گران است و ارزش دارد و جای هر کسی نیست، مثل یک سوسک پرتشان کرد بیرون. خدای نکرده زبانم لال اگر هم خیلی اتفاقی…

مطالعه بیشتر