آرزوی وبسایت

روزی که صاحب وبسایت شدم خودم رو از خوشبخت ترین آدمهای روی زمین میدونستم که میتونه خیلی زود اسمی تو اسم ها دربیاره موفقیت رو همینجا دم در خونه میدیدم شروع به نوشتن کردم و به زور التماس و خواهش چند تا بازخورد هم از خواهرها و فامیل گرفتم شروع…

مطالعه بیشتر

۱۴ شهریور ۹۲

حال همه ما خوب است. به جز بابابزرگ که با لوله هایی در دهان و بینی اش تمام تخت را خوابیده تمام تخت سفید را از سر تا ته آن میگویند نزدیکش که بشوی صدایش که بزنی چشمهای ملتمسش را باز می کند و دکتر می گوید در آن چشمها…

مطالعه بیشتر